[Khóa học Bootstrap] Bài 70 – Sử dụng WordPress để tạo dữ liệu[Khóa học Bootstrap]
==================
Danh sách phát:
Tài liệu đính kèm:
==================
Mục lục:
Chương 1: Giới thiệu khóa học
Bài 1 – Giới thiệu khóa học
Chương 2: Giới thiệu về Bootstrap
Bài 2 – Giới thiệu về Bootstrap
Bài 3 – Cài đặt Sublime Text
Bài 4 – Giới thiệu về HTMLCSS
Bài 5 – Giới thiệu phương pháp Chrome
Bài 6 – Áp dụng phương pháp Chrome với kenh14.vn
Bài 7 – Ví dụ khác về phương pháp Chrome
Chương 3: Trước khi bắt đầu với Bootstrap
Bài 8 – Học Bootstrap thế nào
Bài 9 – Hệ thống lưới và căn chỉnh – 1
Bài 10 – Hệ thống lưới và căn chỉnh – 2
Chương 4: Website số 1 với Bootstrap
Bài 11 – Tóm tắt kiến thức sẽ học
Bài 12 – Làm menu trong 5 phút
Bài 13 – Giới thiệu class liên quan đến button
Bài 14 – Giới thiệu class liên quan đến ảnh. Hoàn thiện website
Chương 5: Website số 2 với Bootstrap
Bài 15 – Giới thiệu class list-group
Bài 16 – Giới thiệu thêm class dành cho Carousel ảnh
Bài 17 – Giới thiệu class dành cho icon
Bài 18 – Hoàn thiện website
Chương 6: Website số 3 với Bootstrap
Bài 19 – Phần 1 – Tổng quan
Bài 20 – Phần 2 – Xây dựng website số 3
Chương 7: Website số 4 với Bootstrap
Bài 21 – Tổng hợp các kiến thức sẽ học và các phần mềm sử dụng
Bài 22 – Phần mã HTML
Bài 23 – Xử lý CSS phần header
Bài 24 – Xử lý CSS phần Carousel
Bài 25 – Viết hiệu ứng cho nút menu. Mở đầu về jQuery
Chương 8: Website số 5 với Bootstrap
Bài 26 – Giới thiệu về website số 5
Bài 27 – Giới thiệu về website responsive
Bài 28 – jQuery là gì Giới thiệu các hàm jQuery sẽ sử dụng
Bài 29 – Viết mã HTML theo Bootstrap – 1
Bài 30 – Viết mã HTML theo Bootstrap – 2
Bài 31 – Phần css giao diện
Bài 32 – Sử dụng jQuery resize cho responsive
Bài 33 – Hàm jQuery xử lý click chuột
Bài 34 – Hàm jquery xử lý cuộn chuột
Chương 9: Website số 6 với Bootstrap
Bài 35 – Giới thiệu
Bài 36 – Các bước cắt web
Bài 37 – Xử lý phần Menu
Bài 38 – Xử lý phần Carousel
Bài 39 – Xử lý phần Porfolio
Bài 40 – Xử lý phần About
Bài 41 – Xử lý phần Contact
Bài 42 – Xử lý phần Footer
Bài 43 – Hiệu ứng Scroll Spy
Bài 44 – Hàm jQuery mới liên quan đến cuộn chuột – 1.
Bài 45 – Hàm jQuery mới liên quan đến cuộn chuột – 2
Bài 46 – Hiệu ứng click di chuyển phần tử
Bài 47 – Hàm jQuery xử lý gia tốc chuyển động
Bài 48 – Tổng kết kiến thức
Chương 10: Website số 7 với Bootstrap
Bài 49 – Vận dụng các kiến thức về jQuery
Bài 50 – Chữa bài Tóm tắt phần HTML
Bài 51 – Chữa bài Tóm tắt phần CSS
Chương 11: Khái niệm và Ứng dụng Snippet
Bài 52 – Khái niệm và ứng dụng Snippet
Bài 53 – Cách tạo Snippet
Chương 12: Hiệu ứng Bootstrap – Website Số 8
Bài 54 – Hiệu ứng Bootstrap Affix và cách sử dụng
Bài 55 – Bài tập Phân tích kenh14.vn và áp dụng hiệu ứng affix với phần Menu và logo
Bài 56 – Hiệu ứng Bootstrap Popover
Bài 57 – Hiệu ứng Bootstrap Tooltip
Bài 58 – Hiệu ứng Bootstrap Dropdown và Collapse
Bài 59 – Hiệu ứng Bootstrap Modal và Carousel
Chương 13: Cắt web bằng Bootstrap và kiếm tiền bằng công việc Freelancer
Bài 60 – Tại sao cắt web bằng Bootstrap
Bài 61 – Làm thế nào để kiếm tiền bằng công việc Freelance
Chương 14:
Bài 62 – Viết mã HTML phần menu
Bài 63 – Xử lý CSS phần menu
Bài 64 – Viết mã HTML phần nội dung
Bài 65 – Xử lý CSS phần nội dung
Bài 66 – Viết hiệu ứng phần nội dung
Bài 67 – Phần footer
Chương 15: Kết hợp Bootstrap với WordPress làm web có phần quản lý nội dung – website số 10
Bài 68 – Giới thiệu WordPress
Bài 69 – Hướng dẫn cài đặt WordPress
Bài 70 – Sử dụng WordPress để tạo dữ liệu
Bài 71 – Sử dụng WordPress để tạo theme
Bài 72 – Các hàm cơ bản của WordPress
Bài 73 – Hoàn thiện giao diện
Chương 16: Tổng kết
Bài 74 – Tổng kết
Bài 75 – Thêm Hướng dẫn cách đưa file đính kèm chạy trên máy

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply